Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

În această Politică de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal, denumită în continuare Politica, găsiți răspunsuri concrete despre cum sunt colectate și prelucrate datele dumneavoastră personale. Dacă aveți o întrebare sau nelămurire, legată de aspectele prezentate ne puteți trimite întrebările dumneavoastră la adresa alocuinte@yahoo.com sau la datele de contact furnizate în partea de jos a paginii.

Obiectivele demersului nostru, în ordinea importanței, privind această Politică sunt următoarele:

Aceasta este versiunea curentă și valabilă în acest moment, fiind actualizată la 12 decembrie 2020.


1. Cum să ne contactați?

Datele sunt colectate și prelucrate de Adminis Locuințe, care este o persoană juridică română, cu sediul în Iași, Șoseaua Arcu nr. 10, mezanin, website: https://adminislocuinte.ro/ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22/1081/31.05.2011, cod unic de înregistrare 28568370.

Pentru orice probleme legate de protecția datelor cu caracter personal, precum și pentru exercitarea drepturilor dvs. garantate de Regulamentul 679/2016 și de legislația națională în vigoare puteți să ne contactați pe e-mail: alocuinte@yahoo.com, sau la sediul nostru identificat în paragraful anterior.

2. Ce acoperă Politica noastră?

Această Politică produce efecte de la data ultimei actualizării. Ultima actualizare a Politicii produce efecte din data de: 12 decembrie 2020 și se aplică website-ului https://adminislocuinte.ro/.

3. Ce date personale colectăm de la dvs., de ce și cum le prelucrăm?

Pentru desfășurarea activității noastre curente, prin intermediul site-ului https://adminislocuinte.ro/ puteți completa diverse formulare online, cum ar fi:

4. În ce scop și cum prelucrăm datele colectate online, direct de dvs.?

Prelucrăm datele dvs. personale pentru:

5. Cine este responsabil pentru colectarea și prelucrarea datelor dvs. personale?

Adminis Locuințe este operatorul responsabil pentru colectarea și prelucrarea datelor personale prin intermediul site-ului https://adminislocuinte.ro/.

6. De la cine și cum colectăm datele dvs. personale?

Colectăm datele dvs. personale direct de la dvs., fie prin intermediul formularelor pe care le completați pe site, fie prin e-mailurile pe care ni le trimiteți sau prin orice alt mijloc de comunicare la distanță (poștă, curier rapid etc.), fie prin telefon, fie direct la sediul nostru.

7. Care sunt temeiurile legale pe care ne bazăm pentru prelucrarea datelor dvs. personale?

7.1. Pentru crearea contului individual de utilizator datele dvs. personale sunt prelucrate în baza art. 6, alin 1, lit. b) din Regulamentul 679/201 (contract).

7.2. Pentru înscrierea și participarea dvs. la concursurile de recrutare organizate de noi, datele dvs. personale sunt prelucrate în baza art. 6, alin 1, lit. b) și c) din Regulamentul 679/2016 (contract și obligații legale ale operatorului)

7.3. În scopuri justificative financiar-contabile și împotriva spălării banilor, datele dvs. personale sunt prelucrate în baza art. 6, alin 1, lit. c) din Regulamentul 679/2016 (obligații legale ale operatorului)

7.4. Pentru transmiterea de newslettere cu informații privind serviciile noastre sau orice alte informații relevante cu privire la facilitățile pe care le punem la dispoziția dvs., datele dvs. personale sunt prelucrate în baza art. 6, alin 1, lit a) din Regulamentul 679/2016 (consimțământ)

7.5. Pentru crearea portofoliului de imagini / testimoniale pentru promovarea activității noastre către alte persoane interesate, datele dvs. personale sunt prelucrate în baza art. 6, alin 1, lit a) din Regulamentul 679/2016 (consimțământ).

8. Prelucrăm datele personale pentru crearea de profiluri sau pentru luarea deciziilor printr-un proces automatizat?

Nu prelucrăm datele dvs. personale pentru a vă crea un profil și nici nu folosim un proces exclusiv automat, fără intervenție umană pentru a lua decizii cu privire la dvs.

9. Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

Stocăm datele cu caracter personal în condițiile legislației incidente pentru fiecare scop al prelucrării în parte și o limităm la ceea ce este strict și legal necesar.

10. Cui dezvăluim / divulgăm datele dvs. personale?

În funcție de scopurile în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, divulgăm date către instituțiile și organismele statului, în condițiile legii (ITM, ANAF) sau către organele judiciare / de cercetare penală, în condițiile legii.

În condițiile Procedurii de efectuare a investigațiilor din 9 octombrie 2018, aprobată prin Decizia nr. 161 din 9 octombrie 2018 privind aprobarea Procedurii de efectuare a investigaţiilor de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ANSPDCP primește acces complet și imediat la orice date personale prelucrate de noi și la orice informații pe care le deținem cu privire la dvs., fără a putea opune caracterul confidențial al acestora.

Nu divulgăm / transmitem datele dvs. cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.

11. Sunt datele dvs. personale în siguranță?

Pentru prelucrarea datelor dvs. personale în condiții de siguranță pentru drepturile și libertățile dvs. fundamentale am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor personale, printre care, dar fără a ne limita la:

12. Suntem certificați și am aderat la un cod de conduită?

În România, până la data actualizării prezentei Politici, nu s-a înființat un organism de certificare autorizat pentru a atesta faptul că respectăm legislația în vigoare cu privire la protecția datelor personale și nici nu a fost elaborat și aprobat un Cod de conduită la care să putem adera, motiv pentru care adoptăm, inclusiv ca măsuri de bune practici, orice mijloace de securitate posibile pentru a asigura un grad de protecție cât mai ridicat pentru datele personale pe care le prelucrăm.

13. Care sunt drepturile dvs. garantate de GDPR?

Pentru conformare la prevederile Regulamentului 679/2016, vă garantăm respectarea următoarelor drepturi:

Suntem obligați să ștergem datele dvs. personale și vom face acest lucru fără întârzieri nejustificate, dacă se îndeplinesc următoarele condiții prevăzute de art. 17, alin 1 și 2 din GDPR:

În cazul în care am făcut publice datele cu caracter personal și suntem obligați să le ștergem, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, luăm măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care vă prelucrează datele cu caracter personal că ați solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Vom refuza ștergerea datelor dvs. personale în următoarele condiții prevăzute expres de art. 17, alin. 2 GDPR:

e) Aveți dreptul de a solicita restricționarea datelor prelucrate în următoarele cazuri:

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul motivelor expuse mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dacă ați obținut de la noi restricționarea prelucrării, veți fi informat de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

În exercitarea dreptului dvs. la portabilitatea datelor aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Exercitarea dreptului dvs. la portabilitatea datelor nu aduce atingere articolului 17 GDPR (dreptul la ștergerea datelor personale), deoarece respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

Dreptul dvs. la portabilitatea datelor nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

g) Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor personale efectuate în temeiul art. 6, alin. 1, lit. e) sau f) din GDPR, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii.

Oprim imediat prelucrarea datelor personale în cazul în care vă opuneți prelucrării, cu excepţia cazului în care demonstrăm că avem motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv, iar noi vom înceta imediat prelucrarea datelor dvs. personale în scop de marketing direct.

În contextul utilizării serviciilor societății informaționale vă puteți exercita dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice. În cazul în care prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, puteți, din motive legate de situația dvs. particulară, să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

h) Aveți dreptul de a dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul dvs. de a dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată nu se aplică în cazul în care decizia:

În cazurile menţionate la literele (i) şi (iii), punem în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor dvs. legitime și vă garantăm cel puţin dreptul dvs. de a obţine intervenţie umană din partea noastră pentru a vă exprima punctul de vedere şi a contesta decizia.

i) Aveți dreptul de a dreptul de a depune o plângere în fața ANSPCP. Datele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, Email: [email protected], Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212, Fax +40.318.059.602.

14. Cum vă puteți exercita aceste drepturi?

Puteți să vă exercitați toate drepturile printr-o cerere depusă la sediul nostru sau prin e-mail, folosind datele de contact din preambul.